elcano

Zoek
Sluit dit zoekvak.

ALGEMENE VOORWAARDEN ELCANO VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

 

  1. Algemeen

1.1      Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, bestelbon, verkoop- of aankoopovereenkomst tussen Elcano, met maatschappelijke zetel te Eilandstraat 12, 1980 Zemst en KBO-nummer 0775.830.843 (hierna “de ondernemer”) en haar klant (hierna de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

1.2     De Klant wordt geacht zich volledig en onherroepelijk akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling of opdracht. De aanvaarding impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan de ondernemer.

1.3     Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

  1. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1     Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van de ondernemer zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden haar als dusdanig niet. Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de Klant gedane bestelling of order de Klant, doch de ondernemer slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan.

2.2    Indien de orderbevestiging van de ondernemer enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de oorspronkelijke order verschilt, wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd, tenzij de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet akkoord mee te gaan.

2.3    Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de ondernemer.

 

  1. Omschrijving van de te leveren goederen en diensten

3.1     Een beschrijving van de te leveren goederen en diensten kan opgenomen worden in een afzonderlijke orderbevestiging en/of overeenkomst tussen de ondernemer en de Klant.

3.2    Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de offerte, de orderbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen de ondernemer en de Klant.

  1. Prijzen en betaling

4.1     De goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de bestelbon. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door de ondernemer vermelde prijzen excl. taksen, BTW en verpakkingskosten.

      4.2    Wijzigingen door de Klant na de initiële bestelling, zullen enkel worden doorgevoerd indien (i) de ondernemer hiermee uitdrukkelijk instemt; en (ii) de Klant aanvaardt dat de ondernemer alle bijkomende prijsaanpassingen en kosten integraal aan de Klant kan doorrekenen.

4.3    Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.

4.4   Behoudens afwijkende bepaling, is de factuur van de ondernemer contant en netto betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.

4.5    Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag a rato van 1% per maand, alsook een forfaitair bedrag van 100% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd eventuele administratie- en rechtsplegingskosten.

4.6    Indien de ondernemer op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, behoudt de ondernemer zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.

  1. Levering

5.1     Behoudens andersluidend dwingend recht of uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, wordt de datum van levering enkel als inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend en kan vertraging in de levering geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

5.2    De levering geschiedt op locatie van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3    Bijkomende leverkosten kunnen aangerekend worden bij een leveringstijd van meer dan 30 minuten (1-5 paletten) of 45 minuten (6 of meer paletten).

  1. Controle, klachten en garantie

6.1     De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen te aanvaarden bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de orderbevestiging, en worden alle zichtbare gebreken gedekt.

6.2    Klachten in verband met de hoeveelheid en/of niet-overeenstemming dienen onverwijld bij levering (in geval van zichtbare gebreken), dan wel uiterlijk binnen de 7 dagen (in geval van verborgen gebreken) aan de ondernemer te worden gemeld per aangetekende zending of email en met vermelding van relevante gegevens (o.a. bestel- en factuurnummer), bij gebreke waaraan de ondernemer elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

6.3    Behoudens andersluidend dwingend recht of een andersluidende regeling, dienen klachten in ieder geval binnen de 2 maanden na datum van de levering te worden meegedeeld.

6.4    Behoudens andersluidend dwingend recht, bestaat de waarborg van de ondernemer er enkel in dat goederen die als niet-conform worden erkend, naar keuze van de ondernemer kosteloos worden vervangen door identieke of minstens gelijkwaardige goederen dan wel worden hersteld. Als alternatief kan de ondernemer een schadevergoeding uitgereikt worden.

6.5    De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van goederen door de Klant, of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon.

  1. Aansprakelijkheid

7.1     Indien de ondernemer (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook, is de ondernemer slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (i) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (ii) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is de ondernemer niet aansprakelijk.

7.2    Ingeval de ondernemer aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3    de ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).

7.4    De Klant vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan de ondernemer toerekenbaar is.

7.5    In geval van overmacht zal de ondernemer niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal de ondernemer geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 30 dagen of meer voortduurt, zijn de ondernemer en de Klant gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door de ondernemer zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft.

  1. Ontbinding

9.1     de ondernemer heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (in het bijzonder de betaling van facturen); (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of een WCO-procedure door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de Klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten c.q. andere door de ondernemer gevraagde zekerheden te stellen; of (v) indien de ondernemer goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens de ondernemer wel zal nakomen.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1   Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 

         Versie 02/03/2022

Ben je minstens 18 jaar? 🤔

Bevestig dat je oud genoeg bent om online alcoholische dranken te bestellen.